Stichting Buitenplaats Berbice

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen is opgericht in 2000 op initiatief van mejuffrouw Begeer. Bij haar overlijden in 2009 heeft zij de buitenplaats Berbice aan de stichting nagelaten. Op 1 juni 2024 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Buitenplaats Berbice. Het doel van de stichting is de instandhouding van de gehele buitenplaats en het behoud van de cultuurhistorische waarden op deze buitenplaats voor toekomstige generaties.

De stichting wil de bijzondere culturele en maatschappelijke rol die Berbice in het verleden heeft gespeeld op het gebied van cultuur, ambacht en wetenschap, blijven stimuleren.

Bestuur

Herleven, beleven en doorgeven van de rijke kunst en cultuur en het restaureren van de gehele buitenplaats Berbice (opstallen en park). Dat is kort samengevat de opgave waar de Stichting Buitenplaats Berbice voor staat. Een belangrijk onderdeel van het herleven is het restaureren en onderhouden van historische elementen van de buitenplaats. Om de cultuurhistorische sfeer te kunnen beleven, faciliteert het bestuur samen met de vrijwilligers educatieve rondleidingen, deelname aan open monumentendagen en culturele activiteiten die worden georganiseerd door de Vrienden van Berbice. Een authentiek huisinterieur en een park met een historische tuincultuur is ook een plaats voor het doorgeven van kennis. Met het zorgen voor een historisch interieur, het leren van een oude cultuurtechniek zoals de snoei van het leifruit en de ervaringen die worden opgedaan in het rosarium en de moestuin, groeit ook de expertise van de vrijwilligers.

Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door Remko Posthuma, voorzitter, Stan Dessens, secretaris-penningmeester en Michel van den Boer, lid, speciaal belast met technische zaken. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Meer informatie over de beleidsplannen, financiële verslagen en activiteiten van de stichting kunt u vinden op deze pagina.

Buitenplaats Berbice

Schenkingen en financiële ondersteuning

Sinds de oprichting heeft het bestuur van de stichting zich beziggehouden met het besturen van de activiteiten op de buitenplaats en met het vinden van de financiële middelen om haar doelstelling te verwezenlijken. Die middelen bestaan uit inkomsten uit eigen vermogen, legaten en schenkingen van particulieren, bijdragen uit particuliere fondsen en subsidies van de overheid. De stichting heeft de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn wanneer u een schenking doet. Het fiscaal nummer van de stichting is 8089.22.622. Ook kunt u bijdragen aan het behoud van de buitenplaats door lid te worden van de Vrienden van Berbice. Wilt u een speciale schenking aan de buitenplaats doen of wilt u een legaat bij testament nalaten, neem dan contact op met de penningmeester van de stichting: standessens@gmail.com

De afgelopen jaren zijn de gebouwen, de fruitmuren en het park grondig gerestaureerd. Dat hebben wij kunnen doen met de financiële steun van vele partijen. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor en bedanken:

Vrijwillligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Berbice. Het geld ontbreekt om alles door betaalde krachten te laten doen. Wat de krachten of kennis van de vrijwilligers te boven gaat, wordt uitbesteed, zoals de restauratie van het huis en het veilig omzagen voor grote bomen. Vrijwilligers helpen ook mee op open dagen, de Dag van het Kasteel en andere evenementen. Ook dragen zij zorg voor deze website, publiciteit en persberichten.

Alle vrijwilligers gaan elke eerste zaterdag van de maand aan de slag in het park van Berbice. De werkzaamheden zijn erg divers en variëren van bramen en klimop verwijderen, hout kloven, harken, kappen en snoeien, tot wieden en planten. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse gespecialiseerde teams gevormd:

Het klusteam is verantwoordelijk voor allerlei klussen, groot en klein, zoals schilderwerk, timmerwerk, loodgieterswerk, en het repareren van elektra. Samen hebben zij onder andere spalierhekken voor het leifruit gemaakt, een kapschuur met ruimte voor kloofhout gebouwd, en lantaarns en banken in het park geplaatst.

Het huisteam zorgt niet alleen voor het schoonhouden van het huis, maar ook voor de inrichting ervan. Samen met het klusteam zorgen zij ervoor dat de ruimtes in het huis zijn ingericht volgens de wensen van mejuffrouw Begeer. Hierbij maken ze zoveel mogelijk gebruik van spullen die al in het huis aanwezig waren, om zo de authentieke sfeer te behouden.

Het leifruitteam is een speciaal team dat zich bezighoudt met het snoeien van leifruit bij de historische tuinmuren van Berbice. Dit team is ontstaan na cursussen leifruit op Berbice en bestaat uit vrijwilligers van Berbice en leifruitliefhebbers uit de regio.

Het rozenteam legt zich toe op het onderhoud van het prachtige rosarium. Elk jaar organiseren ze een rozentea, waar je kunt genieten van de schitterende rozen.

Het moestuinteam houdt zich bezig met het planten, zaaien en het oogsten van groenten en vruchten. Hierbij wordt speciaal aandacht geschonken aan het telen van “vergeten groenten” zoals aardperen, kardoen, pastinaken en schorseneren.

Zie jij jezelf als een vrijwilliger op de buitenplaats en/of wil je deelnemen aan een van de teams? Neem dan contact op via info@buitenplaatsberbice.nl en zet je in voor het behoud van dit historisch erfgoed.

Met alle vrijwilligers hopen we Berbice net zo’n mooie toekomst als verleden te geven.